Nghi thức di quan Thầy Gioan Trần Văn Thâm từ Nhà Dòng vào Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Tư, 10-10-2018 | 01:36:50

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. ” (Ga 14, 6) 20g 00 Di quan Thầy Pt Gioan Trần Văn Thâm Tu Sĩ thừa sai C.Ss.R – từ Phòng Khách Tu Viên DCCT Sài Gòn vào Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook