Mừng lễ Thánh Anphongsô tại trung tâm truyền giáo Plei Chuet

Thứ Năm, 01-08-2019 | 10:08:41

Chương Trình Chuẩn Bị Mừng 50 Năm Sứ Vụ Jrai vào ngày 10/10/2019 tai Plei Kly

HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP – THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG THÁNH TỔ ANPHONGSÔ

Trung Tâm Truyền Giáo Pleichuet 9h30 – 01/8/2019

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook