Mừng Đại Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (hinh ảnh) - tại Đền Đức Mẹ_Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Thứ Tư, 28-06-2017 | 19:13:39

Mừng Đại Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (hinh ảnh) – tại Đền Đức Mẹ_Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Dâng Hoa Mừng Kính Đức Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp

        

Rước kiệu Đức Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

Thánh lễ đồng tế Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Gm Gp Bà Rịa

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới