Hình ảnh tuyên hứa... của Xứ Đoàn Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Ba, 17-12-2019 | 01:19:29

Xứ Đoàn Thiếu Nhi Chúa kitô Vua – Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong Thánh lễ 15h30 Chúa Nhật III Mùa Vọng 15/12/2019

Photo Quang Trọng

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook