Hình ảnh Thánh lễ Mừng Xuân mới Kỷ Hợi - Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn

Thứ Tư, 06-02-2019 | 01:23:22

Thánh lễ ngày Mồng Một Tết Kỷ Hợi: Khai mạc Tam nhật Hành Hương Minh Niên Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 2019

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới