Hình ảnh Thánh lễ Đêm vọng Chúa Giáng Sinh - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 2017

Thứ Ba, 26-12-2017 | 00:26:26

Hình ảnh Thánh lễ Đêm vọng Chúa Giáng Sinh – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 2017