Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu Sĩ Linh mục CSsR chiều ngày 21/05/2018 DCCT Sài Gòn

Thứ Ba, 22-05-2018 | 02:39:15

Gia đình Cha Mác Mác-Cô

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Giáo Xứ Công lý dang lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

Cha Giuse Đỗ Đình Tư… đại diện Cộng Đoàn Hà Nội và Cha Anrê Nguyễn Ngọc Dũng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

 

Các chú Đệ Tử Sài gòn đọc Kinh tối

Quý Soeur Dòng Bác Ái Vinh Sơn Cầu nguyện cho Cha Mác-cô

Giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế cầu nguyện cho Cha Mác-cô

Gia đình Cha Mác-cô bên linh cữu Cha Mác-cô trước khi dập mạch

Thánh lễ của Xứ Đoàn Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua và các anh chị cựu huynh trưởng

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới