Hình ảnh Thánh Lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | 20h00 | 02/11/2020

Thứ Ba, 03-11-2020 | 15:43:43

Hình ảnh Thánh Lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn | 20h00 | 02/11/2020

Thánh lễ 6h00 – 02-11 (Lễ Đài)

Thánh lễ 18h00 – 02-11 (Nhà Thờ)

Thánh lễ 20h00 – 02-11 (Lễ Đài)

 

Photo: Đức Tín – GX ĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới