Hình ảnh tam nhật Mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 25 - 26/06-2018 tại CSsR Sài Gòn

Thứ Tư, 27-06-2018 | 15:24:02

Tam nhật mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ I

Tam nhật mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ II

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới