Hình ảnh giờ cầu nguyện trước Thánh lễ Giao Thừa - Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Bảy, 25-01-2020 | 14:17:52

Hình ảnh vào lúc 21h30 trước thánh lễ Giao Thừa có giờ cầu nguyện, tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Trong Năm qua xin nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp cho năm mới, mọi người có một tinh thần mới trong Thiên Chúa và trong mọi người…

  CTV CHÚA CỨU THẾ _ GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook