Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp" Thánh lễ 15g30 có 58 em Thiếu Nhi được lãnh nhận Bí tích  Thêm sức

Thứ Hai, 04-11-2019 | 15:47:02

Chúa Nhật 3/11/2019 thánh lễ lúc 15g30 Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn về chủ tế Thánh lễ, ban bí tích Thêm sức cho 58 em Thiếu nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Kitô Vua Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gon. Nguyện xin Chúa cho các em luôn được tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần để các em luân vững vàng trong đức tin, bền đỗ trong đức cậy và đức mến giữa thế gian này va làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày…

 

CTVTT Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook