Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae

Thứ Tư, 30-01-2019 | 00:34:27

17g 00 Cha bề trên chánh xứ Tôma Trần Quốc Hùng cùng quí ông bà anh chị em, đai diện các hội đoàn dâng thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook