DOCAT 267. Đức tin có thể đóng góp điều gì vào các cuộc thảo luận về "phát triển bền vững"?

Thứ Ba, 30-08-2016 | 14:18:15

Docat 267

Tags: , , , ,

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ