Di quan Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR từ Nhà Dòng vào Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Ba, 18-09-2018 | 03:33:49

Vào lúc 20g 00 ngày 17/09/2018 Cha Phó giám tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông chủ sự nghi thức di quan Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR từ Nhà Dòng vào Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và dâng lời Kinh tối cùng vời Cha Antôn dâng lên Chúa lời tạ ơn…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới