Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 2018

Thứ Năm, 28-06-2018 | 11:30:01

Giáo xứ Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Mừng Bổn Mạng Đền Đức Mẹ và Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới