Đại hội Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Việt Nam lần thứ nhất 28-19/09/2019 DCCT Huế

Thứ Bảy, 28-09-2019 | 23:10:26

Chủ đề của đại hội: RYM (Redemtorist Youth Ministry) LIVE IN CHRIST – GIỚI TRẺ THỪA SAI CHÚA CỨU THẾ SỐNG TRONG ĐỨC KI-TÔ. Các bạn Giới trẻ ba miên tụ họp lần này khoảng 400 bạn với sự hiện diện đông nhất của Giới trẻ miền Bắc hơn 200 bạn trẻ.

Tổng hợp thông tinh hình ảnh và Video

 

Đại Hội Giới Trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Việt Nam Lần Thứ Nhất 14h30 28/9/2019

17h30 Thánh lễ tạ ơn ại Hội Giới Trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Việt Nam Lần Thứ Nhất28/9/2019

Đại Hội Giới Trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Việt Nam Lần Thứ Nhất

Đêm văn nghệ giao lưu – Dòng Chúa Cứu Thế Huế 20h00 28/9/2019

Media Paul…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới