CSsR VN: Thánh Lễ Trung Thu dành cho các em Thiếu Nhi Jarai - tại Trung tâm truyền giáo Pleikly, Gp.Kontum 22/09/2018

Chúa Nhật, 23-09-2018 | 16:25:38

“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” (Mc 9,37)

Thánh lễ Trung Thu tại Trung Tâm Truyền Giáo Dòng Chúa Cứu Thế Plei Kly

Đêm Trăng Yêu Thương – Trung Tâm Truyền Giáo Dòng Chua Plei Kly, Gp. Kontum 2018

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới