CSsR Vn: Rip - Cáo Phó và Tiểu sử Cha Phaolô Đinh Khắc Tiệu, C.Ss.R.

Thứ Tư, 21-11-2018 | 11:15:18

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook