CSsR Nha Trang: 19g 00 Thánh lễ cầu nguyện cho cha Phan Thiện Ân CSsR

Thứ Năm, 30-08-2018 | 17:10:23

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11, 25)

V ào lúc 19g 00 cộng đoàn Dân Chúa cùng với đia đình Legiô Maria cùng với quý Cha hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse

Bài giảng trong Thánh lễ: Cha GB Nguyễn Minh Sang CSsR

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới