Công ích

Thứ Hai, 18-09-2017 | 17:45:16

Công ích là ý nghĩa và lý do hiện hữu của mọi tổ chức xã hội.