Cộng Đoàn Tỉnh Dòng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae

Thứ Tư, 30-01-2019 | 00:26:04

16g 00 ngày 29/01/2019 cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook