CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT THÁNH: GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Thứ Ba, 16-04-2019 | 11:56:16

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT THÁNH: GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (18/04/2019)

  • Buổi sáng: 5g00 đọc Kinh Phụng Vụ.
  • Buổi chiều:

– 18 giờ 00 Thánh lễ Thiếu nhi có nghi thức rửa chân.

20 giờ 00 Thánh lễ Cộng đoàn có nghi thức rửa chân. Sau Thánh lễ Kiệu Thánh Thể chung quanh Nhà Thờ. Tiếp theo có giờ chầu Thánh Thể.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (19/04/2019)

  • Buổi sáng: 5 giờ và 6 giờ, đọc Kinh Phụng Vụ.
  • Buổi chiều:

– 18g00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (Thiếu nhi).

20g00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (Cộng đoàn): Sau nghi thức tưởng niệm dành cho Cộng đoàn, có thể đi Đàng Thánh Giá chung quanh sân Nhà Thờ và Tu viện.

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (20/04/2019)

  • Buổi sáng: 5 giờ và 6 giờ, đọc Kinh Phụng Vụ. Buổi chiều:

– 18 giờ 30:Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (Thiếu Nhi)

– 21 giờ 30: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (Cộng đoàn)

CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH (21/04/2019)

  • Không có Thánh lễ 5 giờ sáng. Các giờ Thánh Lễ khác như Chúa Nhật quanh năm:

Sáng: 6g30. 8g00. 10g00/ Chiều tối: 15g30. 17g00 18g30. 20g00

  • Lưu ý: Giải Tội: Từ ngày 15 đến 20/04/2019, sáng: từ 8g00 – 11g00, chiều: từ 14g00 – 1700

Trong các ngày tĩnh tâm và Tam Nhật Thánh, các Nhà nguyện không cử hành Thánh Lễ.

VP: GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook