CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT ĐẠI LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP NĂM 2019

Thứ Tư, 19-06-2019 | 04:38:09

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT
ĐẠI LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP NĂM 2019

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT số 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới