Chương Trình Hành Hương Minh Niên Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tết Mậu Tuất

Thứ Ba, 13-02-2018 | 10:26:29

Chương Trình Hành Hương Minh Niên Kính Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tết Mậu Tuất

Hành Hương Minh Niên Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tại các Trung Tâm Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam