Chương Trình Hành Hương Minh Niên Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tết Mậu Tuất

Thứ Ba, 13-02-2018 | 10:26:29

Chương Trình Hành Hương Minh Niên Kính Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tết Mậu Tuất

Hành Hương Minh Niên Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tại các Trung Tâm Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới