Chúa Nhật tuần III Thường Niên C - 17g 00 ngày 27/01/2019 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn

Chúa Nhật, 27-01-2019 | 21:07:26

“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó, … ” (Lc 4, 18)

Chúa Nhật tuần III Thường Niên C (Lc 1, 1-4; 4, 14-21) 15g 30 – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 27/01/2019

Bài giảng: Cha Gioan Baotixita Lê Đình Phương CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới