Chúa Nhật 24 Thường Niên B_Thánh lễ 08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 16/09/2018

Chúa Nhật, 16-09-2018 | 07:40:40

“Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8,35)

Tin Mừng Chúa Nhật 24 Thường Niên B (Mc 8,27-35 )

Bài giảng Thánh lễ 08g 00: Lm Martin de Porres Vũ Đồng Tùng CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới