CSsRVn: Cáo Phó & Tiểu Sử Thầy Gioan Trần Văn Thâm Tu sĩ Thừa sai C.Ss.R

Chúa Nhật, 07-10-2018 | 21:48:35

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook