Các hội đoàn trong Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Tất Niên

Thứ Tư, 15-01-2020 | 23:44:12

Vào lúc 18h00 ngày 14/01/2020 Các hội đoàn trong Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng hiệp dâng thánh lễ Tất Niên tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất

Photo Đức Tín- GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook