Anh em Cha Đức Mầng & Cha Đức Thịnh CSsR về dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà cố Anna thân mẫu Cha K' Nhoang

Thứ Hai, 10-09-2018 | 00:00:40

Chiều và tối nay Chúa Nhật ngày 09/09/2018 hai anh em Cha Gioakim Nguyễn Đức Mầng & Cha Bar Nguyễn Đức Thịnh CSsR về dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà cố Anna thân mẫu Cha Phaolô K’ Nhoang

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook